Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden pdf

Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op orders van DocVisie B.V. (vanaf nu te noemen DocVisie) Eventuele inkoopvoorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het plaatsen van bestellingen door koper geldt – via het doorklikken op de link – als aanvaarding van deze voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de koopovereenkomst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Alle offertes alsook gegevens in prijscouranten en folders zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Koopovereenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn pas bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien werkdagen, voor zover DocVisie binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd. Binnen veertien werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst mag DocVisie de overeenkomst ontbinden, indien blijkt dat koper onvoldoende kredietwaardig is. Ontbinding geschiedt schriftelijk. Tevens heeft DocVisie het recht koper binnen veertien werkdagen na opdracht schriftelijk te kennen te geven dat zij de order niet of slechts gewijzigd kan uitvoeren. Koper kan in deze gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding.
DocVisie is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen zal worden voldaan.
DocVisie is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan koper voor zover redelijk zullen worden doorberekend. Als in een order meerdere apparaten worden besteld, wordt ervan uitgegaan, dat er voor ieder van die apparaten een aparte order is gegeven, die ieder voor zich zal uitmonden in een aparte koopovereenkomst.

3. Prijs
De prijs is vast en geldt af magazijn te Woerden. Aan koper zullen naast de prijs, de kosten van aflevering en bedrijfsklare opstelling in rekening worden gebracht. Bovendien zullen tevens eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden zoals hijswerk, afstapelen e.d. worden doorberekend. Alle op de website, c.q. in de koopovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Door de overheid opgelegde verplichtingen, die na de order zijn opgekomen, kunnen door DocVisie aan de koper worden doorberekend.

4. Eigendom c.q. eigendomsoverdracht – risico overdracht
DocVisie behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper geleverde en/of te leveren goederen. Ook in het geval de eigendom op grond van deze overeenkomst nog berust bij DocVisie zijn alle kosten voortvloeiend uit de heffing van reprorecht, schending auteursrecht etc. voor rekening van de koper. De eigendomsoverdracht van de goederen door DocVisie aan koper wordt geacht plaats te vinden zodra en door het feit dat door DocVisie volledige betaling is ontvangen van al hetgeen koper krachtens de koopovereenkomst aan haar verschuldigd is. De goederen zijn voor risico van koper af magazijn, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

5. Levertijd
De opgegeven levertijd is vrijblijvend. Deze levertijd zal DocVisie in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze levertijd geeft koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. In geval van overmacht aan de zijde van DocVisie of haar leveranciers, kan de overeenkomst rechtsgeldig worden ontbonden, zodra overmacht is vastgesteld.

6. Aflevering en verpakking
De goederen worden door DocVisie op het adres van koper afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De aflevering van de goederen bij koper vindt plaats door aanbieding van de goederen gelijkvloers. Koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van DocVisie dat de goederen ter beschikking van koper staan. Zichtbare gebreken dienen terstond gemeld te worden.

7. Reclames
Eventuele reclames betreffende kwaliteit, de maten en/of gewichten van de geleverde goederen, die tijdens de aflevering niet kenbaar waren, dienen uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk aan DocVisie kenbaar te worden gemaakt. Eventuele reclames betreffende niet zichtbare gebreken in de goederen moeten door koper schriftelijk aan DocVisie kenbaar worden gemaakt binnen acht werkdagen nadat deze door koper zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen zijn ontdekt, doch in geen geval later dan twee kalendermaanden na ontvangst van de goederen door koper. Bij gebreke van tijdige melding wordt koper geacht de goederen in goede staat van DocVisie te hebben ontvangen. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

8. Transport
Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper. Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper. Bij afwezigheid van de koper worden de goederen gelost voor risico van de koper. Franco levering geschiedt alleen, als en voor zover dit door DocVisie is opgegeven en wel tegen de in het goederenvervoer gebruikelijke condities. In het algemeen zal van de koper een bijdrage in de vervoerskosten worden gevraagd. De wijze van transport (waaronder mede verzending, verpakking e.d. worden begrepen) wordt, indien geen andere aanwijzing door koper aan DocVisie is verstrekt, door DocVisie bepaalt, zonder dat DocVisie hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport worden slechts uitgevoerd, indien koper heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen. Het transport van goederen geschiedt, bij levering af magazijn, voor rekening en risico van koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert, dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen e.d., de clausule voorkomt, dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

9. Betaling
Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. In het geval er een incassomachtiging wordt afgegeven, draagt de koper er zorg voor, dat er voldoende saldo op de bankrekening staat om het verschuldigde bedrag te incasseren. Als tijdige betaling niet plaatsvindt, is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Verrekening met een gepretendeerde vordering op DocVisie is niet toegestaan. Indien de koopovereenkomst wordt gesloten met meerdere kopers, is ieder van deze kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de koopovereenkomst voortvloeien.

10. Aansprakelijkheid voor schade
DocVisie is nooit aansprakelijk voor kosten en schade die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van DocVisie en/of personen die door de haar worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. DocVisie erkent evenmin aansprakelijkheid voor letselschade en materiële schade aan
eigendommen van de koper, welke veroorzaakt zou zijn door de door DocVisie geleverde apparaten, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht. Aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, stilstand, onvoldoende en/of verkeerde werking van de apparaten, vertraging bij uitvoering van reparaties, bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, bij het vervangen van onderdelen, dan wel bij omruil van apparatuur in de vorm van bedrijfsstagnatie, omzet- winst- gegevens- en/of besparingsverlies en andere gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van DocVisie vervalt. Derden kunnen nooit aanspraken jegens DocVisie doen gelden. Indien wordt vastgesteld, dat DocVisie wel voor schade aansprakelijk zou zijn, wordt de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar per gebeurtenis bij letselschade en voor materiële schade uitkeert. Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper; de aanspraken van de koper vinden hierin tevens hun begrenzing.

11. Overmacht
Van overmacht aan de zijde van DocVisie is sprake, indien DocVisie na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en/of uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storing in de levering van energie, en dergelijke, een en ander zowel in het bedrijf van DocVisie zelf als dat van derden van wie DocVisie voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

12. Garantie
DocVisie zal ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte onderdelen van het object kosteloos repareren of omruilen. Defecten, ontstaan ten gevolge van normale slijtage of ondeskundig gebruik zijn uitgesloten van deze garantie. De garantie is van kracht gedurende drie maanden na de bedrijfsklare opstelling van het apparaat. De garantie geldt alleen binnen Nederland. De garantie vervalt indien niet door DocVisie geautoriseerde personen aan het object onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden hebben verricht.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van apparatuur, die eerst door de koper werd gehuurd en later werd gekocht.

13. Octrooi inbreuk/software
Als koper wordt aangesproken door een derde wegens octrooi inbreuk, dient de koper DocVisie daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De eigenaar van het octrooirecht zal de verdediging ter zake zelf voeren. De koper geeft de eigenaar van het octrooirecht toestemming de zaak naar eigen inzicht te behandelen.
Schade, die voortvloeit uit het feit, dat de koper DocVisie niet schriftelijk van de beweerdelijke inbreuk in kennis heeft gesteld, komt voor rekening van de koper. Indien in de koop van het apparaat software is inbegrepen, is het koper niet toegestaan deze software te kopiëren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. DocVisie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de software. De rechten op de software berusten bij DocVisie of haar leveranciers. De koper erkent dit recht en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

14. Geheimhouding
Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens welke zij en de voor hen werkzame personen in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst vernemen.

15. Wanprestatie/toerekenbare tekortkoming aan koper
Indien koper niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit de koopovereenkomst voldoet, zal DocVisie gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling de koopovereenkomst te ontbinden. Door ontbinding van de koopovereenkomst wordt tevens de eventueel toepasselijk onderhoudsovereenkomst beëindigd. Na ontbinding kan DocVisie zich zonder tussenkomst van de rechter weer in het bezit stellen van de goederen. De kosten daarvan komen voor rekening van de koper. In voorkomend geval is DocVisie niet gehouden tot enige schadevergoeding aan koper. Faillissement en surseance van betaling worden in dit verband als een aan de koper toe te rekenen tekortkoming aangemerkt. Koper verleent in het geval van ontbinding van de koopovereenkomst aan één of meer door DocVisie aangewezen personen toegang tot de plaats waar de goederen zich bevinden, opdat deze op transport kunnen worden gesteld.

16. Buitengerechtelijke kosten
Alle door DocVisie te maken kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten uit de koopovereenkomst, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 600,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn. In dat geval komen de hogere kosten voor rekening van de koper.

17. Wet melding ongebruikelijke transacties
DocVisie is verplicht in voorkomend geval ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt, zoals vastgelegd in de wet.

18. Toepasselijk recht
De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. De rechter in Utrecht is bevoegd.